شرکت دلتا رایان سازه

Catalyst 2960XR

WS-C2960XR-24PS-I

WS-C2960XR-24TD-I

WS-C2960XR-24TS-I

WS-C2960XR-48FPD-I

WS-C2960XR-48FPS-I

WS-C2960XR-48LPD-I

WS-C2960XR-48LPS-I

WS-C2960XR-48TD-I

WS-C2960XR-48TS-I