شرکت دلتا رایان سازه

Cisco 1Gig & 10Gig Tranceiver Module

GLC-LH-SM

GLC-SX-MM

GLC-T

GLC-ZX-SM

SPF-10G-LR

SPF-10G-SR